Modlitby

Ikona priateľstva

Ježišu, pravý Učiteľ,
Ty si s láskou pohliadol na mladíka, ktorý sa Ťa pýtal
na cestu k večnému životu a pozval si ho, aby sa nebál
zanechať všetko a nasledoval Ťa.
Vzhliadni láskavo aj na mňa,
pretože aj ja stojím na križovatke života.
Daruj mi svojho Ducha, aby ma obdaril
múdrosťou v mojich rozhodnutiach.
Pomôž mi vybrať sa správnym smerom
a buď mojím priateľom.
Pane, otvor moje oči, aby dokázali objaviť
krásu ukrytú v jednoduchosti všedných dní.
Dotkni sa môjho srdca, aby sa nechalo vtiahnuť
do tajomstva lásky, ktorá sa nebojí obety.
Roztvor moje dlane, aby prijali dary,
ktoré máš pre mňa pripravené.
Nech sa môj pohľad stretne s Tvojím, aby mi Tvoja láska
dodala odvahu odovzdať Ti moje „ÁNO“.
Amen.

Modlitba za vyprosenie milostí na príhovor blahoslaveného Edmunda Bojanowského

Bože, nebeský Otče,
darca a prameň všetkého dobra,
prosíme ťa na príhovor blahoslaveného
Edmunda, ktorý ťa miloval celým srdcom,
bezhranične ti dôveroval a ktorý ti
vo svojom živote nič neodriekol,
udeľ nám milosť (…).
Na príhovor Nepoškvrnenej
Pánovej služobnice prosíme,
aby sa tvoj služobník Edmund,
ochranca detí, chudobných a chorých,
stal pre Boží ľud svätým orodovníkom
vo všetkých jeho potrebách.
Amen. „Otče náš…” „Zdravas’ Mária…” „Sláva Otcu…”
Blahoslavený otec Edmund, oroduj za nás.

Modlitba laika

Nebeský Otče, ty si nám dal
bl. Edmunda Bojanowského
ako vznešený vzor a orodovníka za laikov.
Aj mňa pozývaš, aby som podľa jeho príkladu
ponoril svoje srdce do modlitby
a z nej čerpal vnútornú silu byť tvojím svedkom
v každom okamihu svojho života.
Daj mi odvahu nebáť sa ísť cestou svätosti.
Nauč ma bdieť, aby môj život bol
verným odrazom Božej vôle.
Uč ma byť dobrým ako chlieb,
aby si z neho každý mohol odlomiť,
byť pravdivým, aby moja cesta k Bohu
i ľuďom bola jednoduchá a priehľadná,
byť zodpovedným, aby som videl a robil viac,
milovať a dávať viac, aby každé gesto
bolo prejavom lásky a každý skutok
odpoveďou na Božiu výzvu. Amen.
Blahoslavený Edmund, oroduj za mňa
a vypros mi všetky potrebné milosti u Pána.

Modlitba rodičov za deti

Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote si nám
daroval naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe.
Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože,
Otče, do Tvojich rúk vkladáme život našich detí,
zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby
mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť.
Ježišu Kriste, upevňuj vieru našich detí a daj,
aby Ti boli verné v každej situácii života a nikdy
nezblúdili z cesty k Tebe. Duchu Svätý, udeľ našim
deťom lásku k povinnostiam a ukáž im, ako majú
slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu prekonávať
pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú.
Milosrdný Bože, posilňuj nás rodičov, aby sme
slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje
slová podopreli príkladom dobrého a nábožného
života. Rozmnož našu vieru a daj, aby sme
ťa spolu s našimi deťmi raz oslavovali v nebi.
Amen.