Charizma kongregácie

BOH JE LÁSKA; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. – A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. (1Jn 4, 16-21)

Blahoslavený EDMUND BOJANOWSKI inšpirovaný slovami Evanjelia túžil podľa príkladu Ježiša, ktorý chodil po zemi a dobre robil, nadovšetko uskutočňovať Božiu lásku prostredníctvom poskytovania pomoci najnúdznejším. Vedený vnuknutiami Ducha Svätého a poháňaný potrebami Božieho ľudu založil našu Kongregáciu, ktorá, oživovaná duchom viery, má byť živým príkladom evanjeliovej lásky slúžiacej blížnym.

Boh nás povolal do tohto spoločenstva, a tak máme účasť na charizme, akou Duch Svätý obdaroval nášho zakladateľa. Je ňou mimoriadny dar slúžiť človeku v jednoduchosti ducha a nezištnosti.

Ako služobníčky Panny Márie sa profesiou odovzdávame Bohu a zaväzujeme sa vernejšie nasledovať Krista, ktorý sa zriekol seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu (Flp 2, 7).

Vo viere v Kristove slová: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25, 40), považujeme službu zvlášť deťom, chudobným a chorým za svoj prvoradý cieľ. Služba blížnym pre nás znamená naplnenie poslania, ktoré sme dostali od Boha prostredníctvom Cirkvi, a zároveň je cestou vedúcou k Bohu, ktorému sme sa odovzdali do výlučnej služby.