Spiritualita

Podľa príkladu Najsvätejšej Panny Márie, Pánovej služobnice, sa úplne a výlučne odovzdávame Bohu, a tak nasledujeme Krista zvlášť v jeho láske, ktorá sa prejavuje v službe. S pohľadom obráteným na Božského Majstra s láskou hľadáme človeka, ktorý potrebuje pomoc a vždy sa snažíme prispôsobiť našu službu konkrétnym podmienkam a ľuďom. Naša láska, ktorá hľadá dobro druhého človeka, musí byť vo svojom konaní v súlade s charakterom Kongregácie a so záväzkami vyplývajúcimi z rehoľnej profesie.

Skutočný postoj služby čerpá silu z hlbokej viery a dôvery v Boha a z neustálej modlitby, čoho príklad nám dal svojím životom zakladateľ. Viera nám v každom človeku ukazuje brata, dôvera nám dovoľuje zotrvať v záväzku napriek ťažkostiam a z modlitby čerpáme silu.

Slúžiaca láska, ktorá predstavuje najcharakteristickejšiu črtu našej spirituality, sa musí vyznačovať pokorou a jednoduchosťou. Službu, ktorú poskytneme v tomto duchu, každý rád príjme.

Naša spiritualita je preniknutá duchom Márie – Pánovej služobnice. Božia Matka prenikla najhlbšie do Kristovho tajomstva a žila jeho životom. Ako služobníčky Panny Márie sa učíme tak ako ona kontempláciou Kristových tajomstiev a jeho života každodenne odpovedať na Božie volanie k spolupráci na diele vykúpenia; ponáhľať sa slúžiť ľuďom, a tak hrdinsky plniť Božiu vôľu a zabúdať na seba; prežívať puto s Cirkvou, zotrvávať s ňou na modlitbách a slúžiť jej celým životom.