Relikvie na Slovensku

Blahoslavený Edmund Bojanowski,

laik a zakladateľ Kongregácie sestier Služobníčok NPM

Sviatok: 7. august

Roky života: 1814 – 1871

Patrón laikov, detí, chudobných a chorých

Narodil sa v grófskej rodine 14.11.1814 v Grabonogu, v Poľsku. Keď mal štyri roky, ťažko ochorel a lekári mu nedávali nádej na uzdravenie. Vtedy jeho matka Teresa išla do farského kostola a vrúcne sa modlila pred sochou Sedembolestnej Panny Márie. Jej prosba bola vypočutá. Lekári potvrdili, že dieťa sa uzdravilo zázračným spôsobom. Dodnes sa v tomto kostole nachádza votívny dar matky – strieborné “oko Božej Prozreteľnosti”. Od tejto chvíle mama vštepovala Edmundovi veľkú úctu k Panne Márii.

Keďže sám bol chorľavý, chápal tých, ktorých trápila choroba. Ľu-dia ho poznali ako srdečného, dobrého, nezištného človeka s obetavým a jednoduchým prístupom ku každému, koho stretol. Každý deň predstavoval pre Edmunda novú výzvu. Neraz môžeme žasnúť nad jeho vnútornou silou, ktorá neustále premáhala fyzickú slabosť. Práve vnútorná sila a Božie ve-denie mu umožnili uskutočniť jedno veľké dielo. Postupne v ňom dozrievala myšlienka založiť tzv. ochronki (opatrovne). Hľadal vidiecke dievčatá, ktorým by mohol zveriť starostlivosť o opustené deti. 3.5.1850 v Podrzeczu otvoril prvú dedinskú opatrovňu. Tento dátum stanoví počiatok Kongregácie sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej.

Dielo sa nestretávalo len s pochopením, ale aj s odmietaním. Vo väčšine prípadov sa nevôľa spájala s osobou zakladateľa. S nepochopením sa stretávala skutočnosť, že muž – laik zakladá ženské rehoľné spolo-čenstvo. Bojanowski vytrvalo smeroval k cieľu, čeliac ťažkým situáciám.

Modlitba, sviatosti a úplná odovzdanosť pod ochranu Božej Matky predstavovali oporné stĺpy jeho svätosti. Z viery pramenil celý apoštolský dynamizmus. O jeho láske k Eucharistii svedčí veľká túžba celebrovať sv. omšu. Sám vyznal, že od mladosti cítil povolanie do duchovného stavu. Vo veku 55 rokov začal študovať v seminári. Vzhľadom na stále sa zhoršujúci zdravotný stav po roku zo seminára vystúpil.

Deň pred smrťou Edmund vyznal: „Teraz rozumiem, že Boh chcel, aby som zomieral ako laik.“ Zomrel na fare v Górke Duchownej 7.8.1871. Blahorečený bol 13.6.1999 vo Varšave. Bl. Edmund kontemploval Boha a v modlitbe počúval jeho hlas. Vďaka otvorenosti na Božie pôsobenie si zachoval silnú vieru, neochvejnú dôveru a krásnu a čistú lásku.