Deviatnik k bl. Edmundovi Bojanowskému (29.7. – 14.8.)

1. deň

Bl. Edmund – príklad dôvery v Božiu prozreteľnosť

P. Blahoslavený otec zakladateľ, na stránkach Denníka si mnohokrát vyjadril svoju neochvejnú dôveru v Božiu prozreteľnosť. Vyznal si: „Aké zázračné sú veci Prozreteľnosti.“ (D. 19.4.1853) Tieto slová zachytávajú tvoj obdiv Božej dobroty a jeho predvídavého a múdreho vedenia. Otec Edmund, tvoja dôvera v Božiu prozreteľnosť sa prejavovala v prijímaní úloh, ktoré z ľudského hľadiska prekračovali tvoje sily. Ty si však vedel, že si nástrojom v Božích rukách. V ťažkých chvíľach bola tvojou jedinou silou viera v Božiu moc a záchranu. Boh nikdy nemeškal s pomocou a ty si mu za to prejavoval svoju nesmiernu vďačnosť: „Večer som k svojim večerným modlitbám pripojil úprimnú modlitbu vďaky za deň (…), v ktorom mi Boh preukázal toľko milosrdenstva a svojej zázračnej prozreteľnosti.“ (D. 19.4.1853).

V. Otče, nauč nás svojej dôvere, aby sme nepodliehali pochybnostiam. Vypros nám vieru, že Boh vidí všetky naše potreby zrakom svojej zázračnej prozreteľnosti. Amen.

2. deň

Bl. Edmund – horlivý ctiteľ Eucharistie

P. Otec Edmund, Eucharistia predstavovala pre teba stredobod života, najdôležitejšiu udalosť dňa. Z oltára si čerpal všetku potrebnú silu. Eucharistiu si prijímal ako najväčší poklad, dar Božej lásky. Doceňoval si veľkú hodnotu častého svätého prijímania a túžil si, aby aj iní pochopili, aký je to vzácny dar. V kostole si trávil dlhé hodiny. Sila, ktorú si čerpal z Eucharistie, ťa viedla k ľuďom, ktorým si slúžil, pretože si v nich videl Ježiša.

V. Otec Edmund, pomôž nám príkladom svojej živej viery pochopiť a zamilovať si tajomstvo Eucharistie. Vypros nám svojím orodovaním, aby sme sa neustále posilňovali Chlebom života a tak prišli do konečného cieľa – do prebývania s Ježišom vo večnosti. Amen.

3. deň

Bl. Edmund – oddaný ctiteľ Nepoškvrnenej Panny Márie

P. Náš blahoslavený otec, celý tvoj život bol poznačený vrelou úctou k Božej Matke. K nej si prichádzal v každom súžení. Jej si odovzdával svoje zámery a plány. Z celoživotnej skúsenosti si vedel, že jej môžeš dôverovať. Často si rozjímal nad tajomstvami života Panny Márie, iných si učil, ako ju milovať a keď sa rodila Kongregácia, nazval si ju služobníčky Panny Márie. Želal si si, aby nad každou opatrovňou kraľovala Matka z Jasnej Hory a vo vnútri sa rozozvučiavala pieseň Bohorodička a ozvena modlitby posvätného ruženca a Loretánskych litánií.

V. Otec Edmund, nauč nás milovať Máriu tak, ako si ju ty miloval a vziať si ju k sebe tak, aby Mária pripravovala v našich srdciach miesto pre Ježiša a priviedla nás na večnú hostinu do spoločenstva lásky v nebeskom kráľovstve. Amen.

4. deň

Bl. Edmund – človek vrúcnej modlitby

P. Otec Edmund, obraciame sa k tebe ako ku človeku jednoduchej a hlbokej modlitby. Celý tvoj život bol ňou pretkaný. Modlitba predstavovala silu do veľkého diela pre dobro blížnych. Dokázal si sa modliť „už nie slovami a myšlienkami, ale len srdcom a plnosťou ducha“ (D. 30.8.1854). Na sklonku života si zotrvával v ustavičnej modlitbe v zjednotení s Bohom: „Končím modlitbu, ktorú neviem, kedy som začal.“ (Spomienky, s. 36)

V. Nauč nás, milovaný Otec, takej vrúcnej a premieňajúcej modlitbe. Túžime harmonicky spájať prácu a kontempláciu tak ako ty. Vypros nám u Boha milosť ustavičnej modlitby, aby sme pri práci pre blížnych vždy zotrvávali pred Božou tvárou. Amen.

5. deň

Bl. Edmund – človek prostého srdca

P. Blahoslavený otec Edmund, ty si odhalil hodnotu a krásu evanjeliovej jednoduchosti a v jej duchu si formoval spoločenstvá služobníčok. Chcel si, aby boli čitateľnými svedkami Evanjelia, viditeľnými znakmi Krista, ktorý pôsobí vo svojej Cirkvi. Posledné odporučenie, ktoré si dal pred smrťou sestrám, sa týkalo práve jednoduchosti: „Predovšetkým vám radím, aby ste boli jednoduché.“ Otče, ty sám si bol človekom prostého srdca, bol si ako „otvorená rovina, na ktorú sa rozlieva Duch Svätý.“

V. Vypros nám, Otče, u Boha jednoduchosť a pokoru v zmýšľaní, slovách a konaní. Túžime byť pred Bohom, ľuďmi aj v každodenných situáciách jednoduché ako deti. Nauč nás jednoduchosti, ktorá nás urobí prístupnými v spôsobe života, slovách a gestách, aby tí, ktorí k nám prichádzajú, zakusovali pohostinnosť, akou si nás ty všetkých obdarúval. Potrebujeme pokoru a jednoduchosť, preto ťa prosíme, vypros nám ju u Boha, aby naše cesty k Bohu aj k ľuďom boli prosté v živote aj v službe. Amen.

6. deň

Bl. Edmund – človek dobrého srdca

P. Otec Edmund, tvoje srdce bolo nesmierne citlivé na potreby iných ľudí, na ich duchovnú aj materiálnu biedu. Do pamäte ľudí si sa zapísal ako milosrdný človek, ktorý nezanedbal žiadnu príležitosť pomôcť núdznym. Boh skrze tvoje ruky preukazoval svoju prozreteľnosť voči deťom, chorým a chudobným. Otče, ty si dokázal milovať tých, ktorými iní pohŕdali, porazených v očiach tohto sveta, biednych, ktorí boli okolo teba. Utiekali sa k tebe, lebo videli tvoju dobrotu a citlivosť na ich potreby.

V. Otec Edmund, vypros nám milosť mať otvorené srdce, aby sme v biednych videli Krista – bezbranného v maštaľke aj trpiaceho na kríži. „Človek dobrého srdca“, pros za nás, aby na konci nášho života aj o nás bolo možné povedať: celý ich život „je pretkaný láskou, je to neprestajné myslenie na tých, ktorí trpia a zabúdanie na seba, je to milosrdenstvo bez konca.“ (Spomienky, s. 26). Amen.

7. deň

Bl. Edmund – príklad trpezlivosti v protivenstvách

P. Blahoslavený otec Edmund, vo svojom živote si mnohokrát zakúsil rôzne ťažké situácie. Prežíval si ich na kolenách v odovzdanosti do Božích rúk: „Išiel som zaniesť Bohu moje ubolené srdce ako obetu. Vrúcne som sa modlil – no nie slovami ani myšlienkami, ale celým srdcom a dušou. Prosil som najmilosrdnejšieho Boha o milosť vytrvalosti a úplného zosúladenia sa s jeho svätou vôľou.” (D. 27.5.1853) Otče, si pre nás príkladom, ako máme konať, keď na nás doliehajú protivenstvá: choroba, podozrenia, neprajné posudzovanie, ťažká materiálna situácia. Svojím životom si nám ukázal, že sa oplatí odovzdať sa Bohu a nechať sa ním viesť, pretože Boh je láska a aj keď občas dopúšťa ťažko pochopiteľné udalosti, nikdy nesklame.

V. Nauč nás, otče, byť vo chvíľach skúšok trpezlivými ako ty, aby sme víťazne prekonali všetky životné protivenstvá a stretli sa s tebou na hostine vo večnej radosti v nebi. Amen.

8. deň

Bl. Edmund – zjednotiteľ mnohých pre dobrú vec

P. Otec Edmund, ty si vedel, že sám neporazíš ľudskú biedu, preto si rozširoval okruh ľudí dobre vôle, ktorí spoločne s tebou proti nej bojovali. Dokázal si angažovať iných pre dobrú vec, snažil si sa predchádzať ľahostajnosti voči potrebám blížnych, prekonávať bariéry nedôvery, odstraňovať vzájomné predsudky a budovať dobré medziľudské vzťahy. Vrúcne si si želal, aby sme zotrvávali vo vzájomnej láske. Slabnúcimi ústami si opakoval: „Milujte sa.“ Vedel si, že svedectvo lásky v spoločenstve zhromaždenom v Ježišovom mene je zárukou plodného apoštolátu, že vzájomná láska predstavuje mocné ohnivá dobra, ktoré spoločne tvoria silnú reťaz zneškodňujúcu zlo.

V. Otec Edmund, „človek dobrého srdca“, ktorý priťahuješ iných k dobru, nauč nás milovať sa navzájom tak, aby naša láska bola potechou Božského Srdca a zvolávala na ľudí Božie požehnanie. Amen.

9. deň

Bl. Edmund – náš otec

P. Blahoslavený Edmund, nazývame ťa naším otcom. Ďakujeme ti za tvoju opravdivú lásku, ktorou nás neprestajne obdarúvaš. Boh ťa povolal k duchovnému otcovstvu voči nám. Ďakujeme ti za svedectvo zrelej zodpovednosti, za trpezlivé čakanie na naše dozrievanie, za delenie sa o svoje duchovné bohatstvo, za kladenie požiadaviek a za starostlivosť, ktorú nám preukazuješ.

V. Vieme, otče, že nás aj naďalej miluješ ako spoločenstvo osôb, ktoré sú blízke tvojmu srdcu. Potrebujeme tvoju otcovskú ruku, ktorá nás bude bezpečne viesť pomedzi protivenstvá života. Potrebujeme tvoje srdce vnímavé na najtichšie volanie o pomoc. Láskavo sa k nám skloň a buď naším orodovníkom u večného Otca, ktorý je v nebi. Amen.