Formácia

Do Kongregácie prijímame dievčatá, katolíckeho náboženstva, vo veku od 15 – 30 rokov.

Kandidatúra trvá najmenej 1 rok.

Ďalšou etapou je postulát, v ktorom sa kandidátka zoznamuje s poslaním a charizmou Kongregácie, s jeho históriou a osobou Zakladateľa. Postulát trvá 1 rok.

Noviciát je čas prípravy na rehoľný život a spoznávanie podstaty sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti. Trvá 2 roky. Hlavný dôraz sa kladie na formáciu a poznávanie charizmy Kongregácie.

Sestry v čase od zloženia prvých sľubov až do obdobia zloženia doživotných sľubov sa formujú v junioráte, ktorá trvá 6 rokov. V tomto čase sestry skladajú dočasné sľuby. Je to čas kedy majú možnosť rozoznávať svoje povolanie, učia sa spájať modlitbu s apoštolátom a dopĺňajú si svoje vzdelanie v jednotlivých oblastiach potrebných pre naplnenie poslania Kongregácie. Po skončení juniorátu sestry skladajú doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a úplne sa odovzdávajú Bohu.

Galéria

Kontakty

Ak cítiš, že Ťa Boh povoláva, stať sa živým znakom evanjeliovej lásky, ktorá je vždy ochotná slúžiť a ohlasovať svetu Jeho radostnú zvesť plnením poslania Kongregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej, napíš alebo príď a spoznaj našu Kongregáciu.